serwisant

Polityka prywatności

 

§ 1 DEFINICJE

 

Administrator - spółka Kambit Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Sienkiewicza 16b, 97-300 Piotrków Trybunalski, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000477336, NIP: 7712901602, REGON 38032205400000, e-mail: biuro@kambit.pl tel: 446496626

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"), w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby.

Pliki Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Przetwarzanie Danych osobowych - wszelkie czynności wykonywane na Danych osobowych m.in. takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://aplikacja.serwisant.info/

Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu i na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 

§ 2 CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania Danych osobowych Użytkowników Serwisu podanych m. in. w formularzu rejestracyjnym, przy korzystaniu z funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem korespondencji z Administratorem.

Administrator zwraca szczególną uwagę na zachowanie prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis, a także osób z którymi prowadzą rozmowy lub korespondencję w dowolnej formie. Wszelkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami m.in. RODO i wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania, w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo.

 

§ 3. W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

 

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu:

 1. zawierania i realizacji zawartych umów z Administratorem, w tym wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy np. przygotowanie oferty, realizację transakcji płatniczej w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. odpowiedzi na wszelkie wiadomości użytkowników Serwisu skierowane do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dowolnej innej formy kontaktu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli komunikacja związana jest z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub ma na celu podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w innych przypadkach komunikacji tj. uzasadnionego interesu jakim jest odpowiedź na wszelkie pytania, wnioski lub skargi Użytkowników);
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wobec właściwych organów, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. utrzymania bieżącego kontaktu z Użytkownikami i ich przedstawicielami w celu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy dotyczącej dostępu do Serwisu (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona i dochodzenie praw),
 6. analizy i tworzenia statystyk sposobu korzystania z Serwisu, monitorowania jakości świadczonych usług w Serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług w Serwisie, ich ulepszanie i odpowiadanie na potrzeby użytkowe Użytkowników).

 

§ 4 JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji powiązanej z Użytkownikiem oraz wszelkie inne dane, które zostaną dobrowolnie podane, podczas kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularzy elektronicznych lub korespondencji,
  2. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, nazwa firmy, numer NIP, jeżeli Użytkownik jest obecnym klientem lub partnerem Administratora.
 1. Administrator może pobierać i przetwarzać także inne Dane osobowe, jeżeli są konieczne do realizacji celów, a zostały przekazane przez Użytkownika lub inną osobę upoważnioną do wskazywania danych Użytkownika. Jeżeli Dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, zostały one pozyskane np. od klientów, kontrahentów, partnerów lub współpracowników Administratora, którzy korzystają z Serwisu.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji celów przetwarzania, w tym zawarcia umowy z Administratorem, korzystania z wszelkich funkcjonalności Serwisu, otrzymania odpowiedzi na pytania, skargi lub wnioski Użytkowników. Ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy, brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu lub nieuzyskaniem odpowiedzi na złożone pytania, wnioski lub skargi Użytkowników, w zależności od celu i podstawy przetwarzania Danych osobowych.
 3. Użytkownicy mogą również odwiedzać Serwis anonimowo. W ramach Serwisu Administrator korzysta z Plików Cookies w celach niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

 

§ 5. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

 

Odbiorcami Danych osobowych Użytkowników mogą być zaufane podmioty przetwarzające Dane osobowe na polecenie Administratora m.in. podmioty zapewniające wsparcie IT, hosting Serwisu, dostawcy serwerów i poczty elektronicznej, podmioty oferujące narzędzia komunikacji elektronicznej lub podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytorskie lub doradcze.

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności w przypadku podmiotów przetwarzających Dane osobowe z zakresu wsparcia IT. Dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju, wobec którego Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Jeżeli takie przekazanie danych występuje, odbywa się ono na zasadach zgodnych z RODO przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń m. in. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Użytkownik może uzyskać kopię tych zabezpieczeń po skierowaniu prośby do Administratora za pomocą wiadomości e-mail.

 

§ 6 JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

 

Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.

Okres przetwarzania Danych osobowych może także wynikać z przepisów prawa w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 7. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Każda osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawach określonych w Polityce Prywatności ma prawo:

 1. dostępu do swoich Danych osobowych, na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu jej Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. sprostowania Danych osobowych, w przypadku ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne;
 3. uzyskania kopii Danych osobowych, na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna;
 4. usunięcia Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, wówczas Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami przechowywania danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 6. przenoszenia Danych osobowych, w zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt zgodnie z RODO;
 7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8. PLIKI COOKIES

 

Z uwzględnieniem czasu przechowywania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika wyróżnia się:

 1. Pliki Cookies tymczasowe, które są zamieszczane w urządzeniu na czas korzystania z przeglądarki, po zamknięciu sesji, są wykasowywane,
 2. Pliki Cookies stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przy pierwszej wizycie w Serwisie pojawi się komunikat z objaśnieniami dotyczącymi plików Cookies. Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Serwis kategorii Plików Cookies wybranych przez Użytkownika. Ograniczenie stosowania niektórych Plików Cookies może nie być możliwe (Pliki Cookies niezbędne).

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi, kontroli i zarządzania Plikami Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 

Poniżej znajduje się lista plików Cookies używanych w Serwisie:

 1. niezbędne - są konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu:

Nazwa pliku Cookies

Opis

Okres

XSRF-TOKEN

używany dla bezpieczeństwa strony Serwisu

2 godziny

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator może wprowadzać cykliczne zmiany do Polityki Prywatności przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych.
 2. Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.02.2023