serwisant

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 DEFINICJE

 

Cennik – oferta dostępna w Koncie Użytkownika przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych na odpłatne usługi świadczone w ramach Serwisu.

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''), w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby.

Konto Użytkownika - spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego w Serwisie po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.

Okres Abonamentowy – okres świadczenia Usług, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.

Opłata Abonamentowa – opłata z tytułu korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika  w wysokości określonej w wybranym Planie Abonamentowym.

Plan Abonamentowy – wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy spośród dostępnych na Koncie Użytkownika.

Przetwarzanie Danych osobowych - wszelkie czynności wykonywane na Danych osobowych m.in. takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Polityka Prywatności - polityka prywatności opisująca podstawy, cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę w Serwisie.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę.

Rejestracja - jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://aplikacja.serwisant.info/

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługodawca - spółka Kambit Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Sienkiewicza 16b, 97-300 Piotrków Trybunalski, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000477336, NIP: 7712901602, REGON 38032205400000, e-mail: biuro@kambit.pl tel: 446496626

Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu i na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę są kierowane do przedsiębiorców działających w branży technicznej, świadczących usługi serwisowe. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi umożliwiające Użytkownikowi w ramach swojego Konta zarządzanie bazą klientów, urządzeń, serwisantów oraz zleceń, jakie Użytkownik otrzymuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Serwis umożliwia tworzenie bazy zleceń, danych serwisantów, danych klientów oraz urządzeń, tworzenie historii zleceń, a także rozliczanie zrealizowanych zleceń poprzez wystawiania faktur VAT. Serwis umożliwia osobom upoważnionym przez Użytkownika, będącym pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, nadzór nad realizacją zleceń, a także nadzór nad urządzeniami wymagającymi serwisowania.
 4. Dostęp do Konta i usług oferowanych przez Serwis mają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub osoby upoważnione, które dostały dostęp do Konta przez Użytkownika.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, spełnienie wymagań technicznych o których mowa w § 3 Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatne.

 

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które:
  1. posiadają dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowe typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge w aktualnej wersji,
 2. Do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu konieczne jest posiadanie zarejestrowanego Konta Użytkownika i zalogowanie się do Serwisu przy użyciu dedykowanego loginu i hasła, a także dostęp do sieci Internet. W celu założenia Konta Użytkownika konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym oraz urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik, niezgodne z przedstawionymi wymaganiami, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 

§ 4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Dostęp do funkcjonalności Serwisu możliwy jest po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym wraz z ustanowieniem indywidualnego hasła dostępu.
 2. Aktywacja Konta następuje poprzez potwierdzenie podanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail Użytkownika po kliknięciu w link aktywacyjny wskazany w wiadomości e-mail od Usługodawcy.
 3. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które akceptują Regulamin.
 4. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu możliwy jest po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
 5. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła dostępu do Konta.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się loginem Użytkownika i hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się do Serwisu z użyciem prawidłowego loginu oraz hasła.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, jeżeli Użytkownik naruszy przepisy Regulaminu.
 9. Konto Użytkownika umożliwia: zarządzanie zleceniami, bazami danych klientów i serwisantów, wystawianie faktur za wykonane zlecenia, podgląd do historii zleceń i faktur, nabywanie Planów Abonamentowych, a także zarządzanie bazą urządzeń oddanych do serwisowania i nadzoru Użytkownikowi.
 10. Z chwilą poprawnej Rejestracji Konta następuje zawarcie Umowy w przedmiocie udostępnienia Konta Użytkownika przez Usługodawcę.
 11. Założenie Konta jest bezpłatne, natomiast pozostałe usługi świadczone w Serwisie są dostępne po dokonaniu płatności zgodnie z wybranym przez Użytkownika Planem Abonamentowym.

 

§ 5. WYBÓR PLANU ABONAMENTOWEGO

 

 1. Po aktywacji Konta, aby uzyskać dostęp do usług w Serwisie, Użytkownik musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy.
 2. Poprzez wybór Planu Abonamentowego i jego opłacenie Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę i żąda, aby świadczenie usługi elektronicznej w postaci dostępu do odpłatnych usług Serwisu mogło rozpocząć się również przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, co jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia.
 3. Płatności za wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy można dokonać w odpowiednim panelu Konta za pośrednictwem BLIK’a, przelewem na wskazane dane rachunku Usługodawcy, kartą lub przy wykorzystaniu płatności elektronicznych za pośrednictwem zaufanego dostawcy usług płatniczych. 
 4. Po opłaceniu Planu Abonamentowego, Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT oraz dostarczy ją Użytkownikowi za pośrednictwem Konta w Serwisie (Moje konto ->Zamówienia / faktury - https://aplikacja.serwisant.info/orders). Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 5. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Koncie Użytkownika.
 6. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe. Dostępne są miesięczne oraz roczne Okresy Abonamentowe. Cena Planu Abonamentowego zależy od liczby zamawianych licencji przez Użytkownika, długości Okresu Abonamentowego oraz zakresu wybranych usług dodatkowych np. panelu klienta.
 7. Dzień, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych w wybranym Planie Abonamentowym dni dostępu.
 8. Wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane za pośrednictwem Konta w Serwisie oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych Opłat Abonamentowych i zasad ich opłacania.
 9. Wykorzystanie opłaconego przez Użytkownika Planu Abonamentowego i jednoczesne nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej za Plan Abonamentowy na kolejny okres, skutkuje automatycznym zablokowaniem pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika.
 10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 11. Umowa o świadczenie usług elektronicznych w postaci dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta z momentem dokonania prawidłowego opłacenia wybranego Planu Abonamentowego, a ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego.

 

§6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 2. Użytkownik oraz osoby upoważnione zobowiązane są w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi usługami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zlecenia serwisowego przez Użytkownika oraz nie jest stroną umowy zawieranej między Użytkownikiem a klientem Użytkownika.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy, ze skutkiem na koniec najnowszego, obowiązującego Okresu Abonamentowego. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownik powinien zaprzestać uiszczania opłat na dalszy Okres Abonamentowy lub usunąć Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usunięcie Konta nastąpi w ostatnim dniu najnowszego, opłaconego przez Użytkownika Okresu Abonamentowego. Jeżeli Użytkownik nie ma żadnego aktywnego Planu Abonamentowego, usunięcie Konta następuje niezwłocznie.  Rozwiązanie Umowy nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat przez Użytkowników.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

 1. Zasady dotyczące Przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę jako administratora zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 2. Rejestracja Konta i korzystanie z usług w Serwisie wymaga podania Danych osobowych.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia Konta i skorzystania z usług. Bez podania Danych osobowych założenie Konta oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.
 4. Dane przechowywane przez Usługodawcę mogą obejmować:
  1. dane wymagane podczas Rejestracji Konta tj.: adres e-mail,
  2. dane wymagane do płatności i wystawienia faktury VAT tj. dane dotyczące działalności gospodarczej (imię, nazwisko, firma, adres siedziby, numer NIP),
  3. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu),
  4. dane pracowników i współpracowników/osób reprezentujących Użytkownika, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), stanowisko/funkcja pełniona u Użytkownika,
  5. inne dane osobowe, dobrowolnie przekazane Usługodawcy,
  6. dane dotyczące logowania (m.in. login, adres IP),
  7. zgłoszenia reklamacyjne oraz związana z nimi korespondencja.
 5. W ramach realizacji zleconych usług w Serwisie Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie Danych osobowych na zasadach opisanych w § 8 niżej.

 

§ 8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Użytkownik oświadcza, iż w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, zbiera oraz wykorzystuje Dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług serwisowych na rzecz swoich klientów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe swoich klientów, pracowników i współpracowników zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych przez Użytkownika bez podstawy prawnej. Użytkownik zapewnia, iż Dane osobowe pozyskał i powierza je Usługodawcy do dalszego przetwarzania w sposób zgodny z prawem, w szczególności z postanowieniami RODO.
 3. Użytkownik w celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług dla Użytkownika w Serwisie w zakresie dodawania danych serwisantów, danych klientów Użytkownika oraz wystawiania faktur, a także tworzenia ich historii i baz, powierza Usługodawcy dokonywanie, w imieniu Użytkownika, Przetwarzania Danych osobowych, w zakresie i na zasadach określonych poniżej zgodnie z art. 28 RODO. Usługodawca jest na tej podstawie uprawniony do Przetwarzania Danych osobowych w imieniu Użytkownika w celach i sposobach określonych w § 8 Regulaminu.
 4. Usługodawca jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika, chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa. Za udokumentowane polecenie przyjmuje się zlecenie przez Użytkownika usług objętych Umową w formie dokumentowej lub pisemnej.
 5. Dane Osobowe udostępniane są w formie elektronicznej lub papierowej.
 6. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w: siedzibie Usługodawcy, a także w środowisku informatyczno – technicznym Usługodawcy i Użytkownika oraz dostawcy serwerów IQ.pl sp. z o. o.
 7. Polecenie Przetwarzania danych osobowych obejmuje Dane osobowe:
  1. klientów Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, przedmiot zlecenia, sposób zapłaty, dane dotyczące płatności, kwota zlecenia oraz historia zleceń, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika),
  2. pracowników i współpracowników/osób reprezentujących Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko/funkcja pełniona u Użytkownika, okoliczność współpracy z Użytkownikiem, numer telefonu, adres e-mail, informacja o zalogowaniu do Serwisu, informacja o rodzaju i danych technicznych urządzenia końcowego z którego korzysta, takich jak model urządzenia czy wersja oprogramowania, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika).
 8. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. Przetwarzanie Danych Osobowych zostaje powierzone na okres realizacji Umowy i usług. Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe ponad ten okres przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
 10. W przypadku usunięcia Konta lub rozwiązania Umowy (zakończenia świadczenia Usług), Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres potrzebny Usługodawcy do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. Przetwarzanie zostanie ograniczone do niezbędnych czynności.
 11. Usługodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 12. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych;
  2. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony Danych Osobowych,
  3. współpracy z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia aby dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Usługodawcę, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
  6. pomocy Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  7. niezwłocznego informowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia, stwierdzonym przez Usługodawcę naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Usługodawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  8. informowania Użytkownika o zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.
 13. Usługodawca zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji, udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów, umożliwienie wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych.
 14. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania na własny koszt, audytu Usługodawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych Osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Usługodawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzenia audytu nie może zakłócić bieżącej pracy Usługodawcy, w szczególności możliwości świadczenia usług. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Usługodawcy.
 15. Odbiorcami Danych Osobowych będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Usługodawcą.
 16. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Usługodawca informuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę, aby Usługodawca podpowierzył Dane Osobowe swoim zaufanym partnerom:
   1. Kambit.pl s.c. Krzysztof Bitel Kamil Świętczak
   2. IQ.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   3. Artur Patura - netextend.pl
 17. Na dalsze podmioty przetwarzające Usługodawca nałoży te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym § 8, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 18. Usługodawca nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a w przypadku przekazania Danych Osobowych do państw trzecich, Usługodawca zapewni, aby przekazanie było dokonane stosownie do postanowień RODO.
 19. Dane Osobowe są powierzone Usługodawcy na czas świadczenia usług w Serwisie. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych Osobowych.
 20. Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 

§ 9. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę, funkcjonowaniem Serwisu oraz ewentualne pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@kambit.pl lub na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane identyfikacyjne: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej w celu przygotowania odpowiedzi na reklamację lub pytania, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem Serwisu będą przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez funkcjonalności Konta.
 2. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres biuro@kambit.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy RODO, kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn w szczególności w okolicznościach zmiany polityki cenowej, usunięcia lub wprowadzenia nowych usług, modyfikacji stosowanych Planów Abonamentowych, dostosowania Regulaminu do zmian wynikających z przepisów prawa, dostosowania Regulaminu do zmian organizacyjnych Usługodawcy, usunięcia nieścisłości lub błędów, zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Plany Abonamentowe opłacone przed taką zmianą, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023